Te

Klíčovou dimenzí taoistické meditace a pozornosti obecně je ctnost. Třebaže je nezřídka oddělena od taoistické praxe, je odraz ctností a jejich aplikace ústředním aspektem taoistické kultivace. Existují různé taoistické náhledy týkající se ctnosti, zejména s ohledem na nezbytnost vědomé kultivace. Klasický a základní taoistický náhled je, že ctnost je přirozenou podmínkou lidských bytostí a přirozeným vyjádřením vrozené povahy, kterým je přirozené chápání „dobra“ na konvenční úrovni. Takže cvičením apofatické meditace a nečinění (wuwei) se člověk navrací k v rozené přirozenosti a skutečnému spojení s Taem. 

Taoistický technický termín, o kterém zde hovoříme jako o „ctnosti“ je Te. Podle jednoho etymologického čtení se znak Te skládá z chi´i („krok“) a zhi („nasměrování“, „přímo“, „vertikální“, „správný“ přes xin („srdce-mysl“). Být ctnostný znamená mít vyrovnané srdce-mysl, což se projevuje jako zakotvená aktivita, aktivita, která odkrývá stupeň sebekultivace a vynaložené úsilí ovlivňující transformaci ostatních. 

Te, které se také překládá jako „vnitřní síla“, „integrita“ a „moc“ je Taem manifestujícím se v lidské bytosti jako nadpřirozená přítomnost a zakotvená aktivita na světě, zejména jako prospěšná a ovlivňující proměnu, která může být označena jako „dobro“. Z této perspektivy „morální“ a „etické“ jsou přirozené výsledky taoistické praxe, přirozené vyjádření ontologických podmínek nebo způsobů bytosti. Navíc taoisté často hovoří o „ctnostné energii“ neboli způsobu, kterým etické bytí ve světě vede k posílenému smyslu uvědomění, naplnění a vitality. Zároveň taoisté zdůrazňují, že etická reflexe a aplikace, zejména ve formě učení pravidel jsou vyjádřením nasměrování k Tau. Taoistická pravidla vyjadřují důležité taoistické zájmy a závazky a pomáhají východnímu člověku v nasměrování k Tau. 

Etický model praxe a dosažení je jednou možnou cestou k Tau. Zahrnuje vědomou mravní sebekultivaci, zejména s ohledem na taoistické hodnoty (měřítka). V mnoha systémech alchymie se rozvoj ctnosti nazývá „ustavení základů“ (zhuji). Někteří taoističtí učitelé jdou dokonce tak daleko, že tvrdí, že vnitřní praxe alchymie bez etického základu nepřinese plody. „Ustavení základů“ postupně vyžaduje „skrytou ctnost“, zásluhy a prospěšné činy. Člověk pracuje obětavě na zmírnění utrpení a pomáhání bytostem bez obav o poznání a odměnu. 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz