Prostřední stadia: proměna vnitřní energie

Pročištění rozmnožovací energie k proměně životní energie. Toto stadium vnitřní alchymie, lien-ťing-chua-čchi, se soustřeďuje na shromažďování, čištění a proměnu rozmnožovací energie. Ve fyzickém těle se práce soustřeďuje do oblasti podbřišku okolo dolního tan-tchienu a dolní brány. V duchovní oblasti sestává práce v regulaci a minimalizaci sexuální touhy.

Rozmnožovací energie neboli ťing se vytváří a uskladňuje v dolním tan-tchienu. Rozmnožovací energie odchází z těla při plození, nebo když dojde k sexuálnímu vzrušení. Když opustí rozmnožovací energie tělo, proměňuje se ze svého prvotního stavu do světského neboli znečištěného stavu.

Prvním krokem v tomto stadiu alchymistické práce je zastavit unikání rozmnožovací energie regulací sexuální činnosti a touhy. To umožní, aby se ťing shromažďoval a pročisťoval. Kultivaci rozmnožovací energie rovněž usnadňuje vnější a vnitřní zdraví. Vytváření rozmnožovací energie probíhá obvykle rychleji u lidí, kteří jsou mladí a silní, a pomaleji u těch, kteří jsou staří a slabí. Proto některé školy vnitřní alchymie používají k rychlejšímu shromažďování rozmnožovací energie sexuální jógu. Tyto metody jsou doporučovány lidem, kteří mají s vytvářením této energie problémy. Sexuální alchymie není bez rizik. Když partner předává rozmnožovací energii, nesmí zde působit žádná touha nebo rozkoš, protože jinak by se energie spíše vytratila.

Jakmile je shromážděno dostatečné množství rozmnožovací energie, musí být očištěna. Toto je dalším krokem, k němuž patří zapálení ohně v peci v dolním tan-tchienu. Pec neboli kamna je poháněna vodou rozmnožovací energie. Když tento proces začne, vytváří se v dolním tan-tchienu teplo. Ve vnitřní alchymii se to nazývá zrození jangu. Jakmile je postaráno o pec, přichází jako další krok příprava kotle v dolním tan-tchienu. Kotel je nádoba, v níž se shromažďuje, čistí, zjemňuje a uskladňuje rozmnožovací energie. Přístup k dolnímu kotli je kontrolován dolní bránou, umístěnou v páteři mezi ledvinami. Když je dolní brána otevřená, je uveden v činnost dolní kotel a rozmnožovací energie v něm může být pročištěna. V tradičním alchymistickém jazyce zní termín pro proces popsaný v tomto odstavci umístění pece a nachystání kotle.

Regulace ohně pece je pro čištění rozmnožovací energie klíčová. Jak již bylo zmíněno, čištění energie je jako práce v kuchyni. Je-li oheň příliš prudký, jídlo se připálí, bude-li nedostatečný, jídlo bude nedovařené. Kritická je aplikace správného množství tepla ve správný čas. Bude-li oheň v době, kdy je potřeba jen teplo, příliš intenzivní, jídlo a byliny utrpí.

Žár pece se reguluje dechem. Pohyb bránice kontroluje hloubku dýchání a kapacita plic determinuje objem dechu. Celý dýchací systém je takto při procesu hoření ve hře. Proto je v raných stadiích vnitřní alchymie tak důležité rozvinout a proměnit strukturu a funkce těla.

Zatímco probíhá čištění, musí být kotel uzavřen, aby z něho energie neunikla. To znamená, že musí být uzavřeny otvory, kudy by mohla energie unikat. Jakékoli sexuální vzrušení odčerpává energii z těla. Proto při shromažďování a čištění vnitřních bylin musí být smysly v klidu a sexuální tužby minimální.

Pročišťování rozmnožovací energie vrcholí proměnou ťing v páru. Když se pára zvedne do prostředního tan-tchienu, nazývá se tento jev rozkvět olověné květiny.

Pročištění životní energie k proměně duchovní energie. Toto stadium vnitřní alchymie, lien-čchi-chua-šen, se zaměřuje na shromažďování, čištění a zjemňování životní energie. Ve fyzickém těle se soustřeďuje alchymistické dílo v prostředním tan-tchienu neboli v oblasti srdce. V duchovní oblasti patří k tomuto stadiu regulace emocí a nálad, protože životní energie se vyčerpává střídáním emocí.

Životní energie ve formě páry, neboli čchi, se zvedá do prostředního tan-tchienu poté, co vznikla z pročištěné rozmnožovací energie. Zde se shromažďuje, čistí a zjemňuje. Přístup do prostředního tan-tchienu je pod kontrolou prostřední brány. Když je tato brána otevřená, začne pracovat prostřední kotel a začíná pročišťování čchi. Když se alchymistické dílo soustředí na prostřední tan-tchien, oheň pece musí být z dolního tan-tchienu načerpán do vyšších rovin. To si vyžaduje ještě účinněji pracující dýchací systém, protože dech musí být vtažen do vyšších oblastí těla.

Jakmile je čchi pročištěno, musí být uskladněno. K tomu je potřeba neprodyšně uzavřít kotel v prostředním tan-tchienu. V tomto bodě musí být praktikující člověk bez výkyvů nálad a emocionálních změn. Negativní emoce, jako jsou hněv, strach, smutek a pocit marnosti jsou kultivaci životní energie obzvláště škodlivé.

Proměna životní energie vrcholí vznikem očištěného čchi. Když se očištěné čchi zvedne do horního tan-tchienu, říká se tomuto jevu rozkvět stříbrné květiny. V této době jsou cesty energie mezi dolní a horní částí těla propojeny a očištěné čchi se může v těle pohybovat nahoru a dolů v mikrokosmickém a makrokosmickém oběhu.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz